Podstawy SQL-a

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 10039 razy

SQL (ang. Structured Query Language) - strukturalny język zapytań utworzony z myślą obsługi baz danych. Dostarcza on mechanizmów niezbędnych do wprowadzania, pobierania, modyfikowania i szybkiego wyszukiwania danych w dużym zbiorze. Aby możliwe było wykorzystanie tego języka trzeba zainstalować MySQL, który będzie odpowiedzialny za obsługę baz danych. Istnieje wiele różnych systemów do zarządzania bazami danych, ja wybrałem MySQL-a z tego powodu, że jest on instalowany wraz z Apache, parserem PHP, PhpMyAdmin-em oraz Perlem przy instalacji XAMPP-a.

Przed przystąpieniem do pracy po zainstalowaniu XAMPP-a z strony apachefriends.org należy ustawić hasło do bazy danych wpisując w linii poleceń:

mysqladmin -u root password

Po zatwierdzeniu powyższego kodu pojawi się monit o podanie hasła dla użytkownika root. Jeżeli chcesz zmienić istniejące już hasło konieczne jest posłużenie się następującą linijką kodu:

mysqladmin -u root -p password

Po zatwierdzeniu tego z kolei polecenia pojawi się monit o podanie bieżącego hasła dla użytkownika root a następnie prośba o podanie nowego hasła i jego potwierdzenie.

Skoro hasło już zostało ustawione, można się połączyć z bazą danych z poziomu systemowej konsoli w następujący sposób:

mysql -u root -p
Enter password:

by po chwili oczom twym ukazał się taki oto widok:

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or g.
Your MySQL connection id is 3
Server version: 5.6.23 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the current input statement.

mysql>

Wyjście z MySQL-a powoduje komenda:

exit
Propozycje książek