Docker - komunikacja między kontenerami za pomocą ip

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 783 razy

Rozmowa między kontenerowa może być zrealizowana na dwa sposoby. Pierwszy z nich to użycie adresów ip, jakie Docker nadaje każdemu kontenerowi. Do zademonstrowania działania posłużę się obrazem bazy danych mongo:

docker run -d --name mongodb mongo
docker: error during connect: This error may indicate that the docker daemon is not running.: Post "http://%2F%2F.%2Fpipe%2Fdocker_engine/v1.24/containers/create?name=mongodb": open //./pipe/docker_engine: Nie można odnaleźć określonego pliku.
See 'docker run --help'.
Unable to find image 'mongo:latest' locally
latest: Pulling from library/mongo
d7bfe07ed847: Pull complete
97ef66a8492a: Pull complete
20cec14c8f9e: Pull complete
38c3018eb09a: Pull complete
ccc9e1c2556b: Pull complete
593c62d03532: Pull complete
1a103a446c3f: Pull complete
be887b845d3f: Pull complete
e5543880b183: Pull complete
Digest: sha256:37e84d3dd30cdfb5472ec42b8a6b4dc6ca7cacd91ebcfa0410a54528bbc5fa6d
Status: Downloaded newer image for mongo:latest
169b2d38e2d821a6fd82cd126b6653274249d1972d33aae58986daffa588cd9b

Potrzebny też będzie serwer, który z tą bazą się będzie komunikował (cały serwer można pobrać z załącznika na dole strony). Ja do tego celu posłużyłem się napisanym b node prostym serwerem. Główna jego część, zawierająca połączenie do bazy danych wygląda następująco:

const express = require('express'); const mongoose = require('mongoose'); const wishesRouter = require('./routes/wishes.route'); const homeRouter = require('./routes/home.route'); const app = express(); app.use(express.json()); app.use('/', homeRouter); app.use('/', wishesRouter); app.get('/test', (req, res, next) => { res.end('<h2>Hello test d!</h2>') }) app.get('/wishes') mongoose.connect( // połączenie serwera za pomocą Docker-owego adresu IP 'mongodb://172.17.0.2:27017/wisches', { useNewUrlParser: true }, (err) => { if (err) { console.log(err); } else { app.listen(8888); // uruchomienie serwera na porcie 8888 } } )

Jak jednak zdobyć można informację o tym tajemniczym adresie ip ano bardzo prosto, korzystając z następującego polecenia:

docker container inspect mongodb
[
  {
    "Id": "169b2d38e2d821a6fd82cd126b6653274249d1972d33aae58986daffa588cd9b",
    "Created": "2022-06-21T17:41:31.6836661Z",
    "Path": "docker-entrypoint.sh",
    "Args": [
      "mongod"
    ],
    "State": {
      "Status": "running",
      "Running": true,
      "Paused": false,
      "Restarting": false,
      "OOMKilled": false,
      "Dead": false,
      "Pid": 1505,
      "ExitCode": 0,
      "Error": "",
      "StartedAt": "2022-06-21T17:41:32.3891246Z",
      "FinishedAt": "0001-01-01T00:00:00Z"
    },
    "Image": "sha256:c8b57c4bf7e3a88daf948d5d17bc7145db05771e928b3b3095ca4590719b5469",
    "ResolvConfPath": "/var/lib/docker/containers/169b2d38e2d821a6fd82cd126b6653274249d1972d33aae58986daffa588cd9b/resolv.conf",
    "HostnamePath": "/var/lib/docker/containers/169b2d38e2d821a6fd82cd126b6653274249d1972d33aae58986daffa588cd9b/hostname",
    "HostsPath": "/var/lib/docker/containers/169b2d38e2d821a6fd82cd126b6653274249d1972d33aae58986daffa588cd9b/hosts",
    "LogPath": "/var/lib/docker/containers/169b2d38e2d821a6fd82cd126b6653274249d1972d33aae58986daffa588cd9b/169b2d38e2d821a6fd82cd126b6653274249d1972d33aae58986daffa588cd9b-json.log",
    "Name": "/mongodb",
    "RestartCount": 0,
    "Driver": "overlay2",
    "Platform": "linux",
    "MountLabel": "",
    "ProcessLabel": "",
    "AppArmorProfile": "",
    "ExecIDs": null,
    "HostConfig": {
      "Binds": null,
      "ContainerIDFile": "",
      "LogConfig": {
        "Type": "json-file",
        "Config": {}
      },
      "NetworkMode": "default",
      "PortBindings": {},
      "RestartPolicy": {
        "Name": "no",
        "MaximumRetryCount": 0
      },
      "AutoRemove": false,
      "VolumeDriver": "",
      "VolumesFrom": null,
      "CapAdd": null,
      "CapDrop": null,
      "CgroupnsMode": "host",
      "Dns": [],
      "DnsOptions": [],
      "DnsSearch": [],
      "ExtraHosts": null,
      "GroupAdd": null,
      "IpcMode": "private",
      "Cgroup": "",
      "Links": null,
      "OomScoreAdj": 0,
      "PidMode": "",
      "Privileged": false,
      "PublishAllPorts": false,
      "ReadonlyRootfs": false,
      "SecurityOpt": null,
      "UTSMode": "",
      "UsernsMode": "",
      "ShmSize": 67108864,
      "Runtime": "runc",
      "ConsoleSize": [
        16,
        229
      ],
      "Isolation": "",
      "CpuShares": 0,
      "Memory": 0,
      "NanoCpus": 0,
      "CgroupParent": "",
      "BlkioWeight": 0,
      "BlkioWeightDevice": [],
      "BlkioDeviceReadBps": null,
      "BlkioDeviceWriteBps": null,
      "BlkioDeviceReadIOps": null,
      "BlkioDeviceWriteIOps": null,
      "CpuPeriod": 0,
      "CpuQuota": 0,
      "CpuRealtimePeriod": 0,
      "CpuRealtimeRuntime": 0,
      "CpusetCpus": "",
      "CpusetMems": "",
      "Devices": [],
      "DeviceCgroupRules": null,
      "DeviceRequests": null,
      "KernelMemory": 0,
      "KernelMemoryTCP": 0,
      "MemoryReservation": 0,
      "MemorySwap": 0,
      "MemorySwappiness": null,
      "OomKillDisable": false,
      "PidsLimit": null,
      "Ulimits": null,
      "CpuCount": 0,
      "CpuPercent": 0,
      "IOMaximumIOps": 0,
      "IOMaximumBandwidth": 0,
      "MaskedPaths": [
        "/proc/asound",
        "/proc/acpi",
        "/proc/kcore",
        "/proc/keys",
        "/proc/latency_stats",
        "/proc/timer_list",
        "/proc/timer_stats",
        "/proc/sched_debug",
        "/proc/scsi",
        "/sys/firmware"
      ],
      "ReadonlyPaths": [
        "/proc/bus",
        "/proc/fs",
        "/proc/irq",
        "/proc/sys",
        "/proc/sysrq-trigger"
      ]
    },
    "GraphDriver": {
      "Data": {
        "LowerDir": "/var/lib/docker/overlay2/67b62836de62d3e7c59b380b3d3bc08f86fc53b0390965de5a5971c2e9fba407-init/diff:/var/lib/docker/overlay2/3f6cdf147c5b72a6856b0f5fe8c8a9e1784f41414e0f70995381c556605873b7/diff:/var/lib/docker/overlay2/5568777fcac0002c758efce5b15c7294d5dc30f0820ddff79b20cdebbdaaaea4/diff:/var/lib/docker/overlay2/b7fb681e3766b6d75bededb284e42ea36d00e820a4664719e5fa2aa18a8ebb00/diff:/var/lib/docker/overlay2/38dc503d7a2f9be8c576dd2a0e626b44af9d76b5da02f98f8a655800f0a6ee49/diff:/var/lib/docker/overlay2/aab3aed4464bb0bf1728b98df88aa8b60867e22354609bfa1c35f4807747a097/diff:/var/lib/docker/overlay2/fdd7af1755e7d68564e4d81de7cf308a02a91c6c4907a50fdaeededabba8d913/diff:/var/lib/docker/overlay2/f8668dbfb96f13de188c0acc246aa1aaf2f003395f7ca2707aaceb610f21dca1/diff:/var/lib/docker/overlay2/952947c26d416fdf94c22df413c5821205438f031ceae1cba6d10fa3dbff3fb3/diff:/var/lib/docker/overlay2/dc2cc92060768807eb3db972956304d1ae5215ee75ca0c632133b869cdba6bd4/diff",
        "MergedDir": "/var/lib/docker/overlay2/67b62836de62d3e7c59b380b3d3bc08f86fc53b0390965de5a5971c2e9fba407/merged",
        "UpperDir": "/var/lib/docker/overlay2/67b62836de62d3e7c59b380b3d3bc08f86fc53b0390965de5a5971c2e9fba407/diff",
        "WorkDir": "/var/lib/docker/overlay2/67b62836de62d3e7c59b380b3d3bc08f86fc53b0390965de5a5971c2e9fba407/work"
      },
      "Name": "overlay2"
    },
    "Mounts": [
      {
        "Type": "volume",
        "Name": "d246cd882e4eaec88e68239aae16cee0fc9b2bf670a790e0a19442ece6e53375",
        "Source": "/var/lib/docker/volumes/d246cd882e4eaec88e68239aae16cee0fc9b2bf670a790e0a19442ece6e53375/_data",
        "Destination": "/data/configdb",
        "Driver": "local",
        "Mode": "",
        "RW": true,
        "Propagation": ""
      },
      {
        "Type": "volume",
        "Name": "35811e6ca86d47b69c9ac45326df4d4539b68e46bd87c10c954666b9b8a3a85a",
        "Source": "/var/lib/docker/volumes/35811e6ca86d47b69c9ac45326df4d4539b68e46bd87c10c954666b9b8a3a85a/_data",
        "Destination": "/data/db",
        "Driver": "local",
        "Mode": "",
        "RW": true,
        "Propagation": ""
      }
    ],
    "Config": {
      "Hostname": "169b2d38e2d8",
      "Domainname": "",
      "User": "",
      "AttachStdin": false,
      "AttachStdout": false,
      "AttachStderr": false,
      "ExposedPorts": {
        "27017/tcp": {}
      },
      "Tty": false,
      "OpenStdin": false,
      "StdinOnce": false,
      "Env": [
        "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
        "GOSU_VERSION=1.12",
        "JSYAML_VERSION=3.13.1",
        "MONGO_PACKAGE=mongodb-org",
        "MONGO_REPO=repo.mongodb.org",
        "MONGO_MAJOR=5.0",
        "MONGO_VERSION=5.0.9",
        "HOME=/data/db"
      ],
      "Cmd": [
        "mongod"
      ],
      "Image": "mongo",
      "Volumes": {
        "/data/configdb": {},
        "/data/db": {}
      },
      "WorkingDir": "",
      "Entrypoint": [
        "docker-entrypoint.sh"
      ],
      "OnBuild": null,
      "Labels": {}
    },
    "NetworkSettings": {
      "Bridge": "",
      "SandboxID": "e44cabced1c41817f34914209f9f53ebae9f751fb47f2161fba001d3f4645074",
      "HairpinMode": false,
      "LinkLocalIPv6Address": "",
      "LinkLocalIPv6PrefixLen": 0,
      "Ports": {
        "27017/tcp": null
      },
      "SandboxKey": "/var/run/docker/netns/e44cabced1c4",
      "SecondaryIPAddresses": null,
      "SecondaryIPv6Addresses": null,
      "EndpointID": "7dd0a804d6dfeedfc95666b3cadcd8c516a30532efe7782303f235f6bce78f2d",
      "Gateway": "172.17.0.1",
      "GlobalIPv6Address": "",
      "GlobalIPv6PrefixLen": 0,
      "IPAddress": "172.17.0.2",
      "IPPrefixLen": 16,
      "IPv6Gateway": "",
      "MacAddress": "02:42:ac:11:00:02",
      "Networks": {
        "bridge": {
          "IPAMConfig": null,
          "Links": null,
          "Aliases": null,
          "EndpointID": "7dd0a804d6dfeedfc95666b3cadcd8c516a30532efe7782303f235f6bce78f2d",
          "Gateway": "172.17.0.1",
          "IPAddress": "172.17.0.2",
          "IPPrefixLen": 16,
          "IPv6Gateway": "",
          "GlobalIPv6Address": "",
          "GlobalIPv6PrefixLen": 0,
          "MacAddress": "02:42:ac:11:00:02",
          "DriverOpts": null
        }
      }
    }
  }
]

Wśród nadmiaru informacji należy odnaleźć wpis: "IPAddress": "172.17.0.2", który jak zapewne odgadłeś zawiera ip kontenera.

Nie pozostało nic innego jak tylko zbudować obraz:

docker build -t node-api:1.0 .

by po chwili, lub co najwyżej dwóch oddać się najdzikszej rozkoszy uruchomienia nowej instancji kontenera:

docker run -p 8889:8888 --name node -v "${pwd}:/app" --rm -it node-api:1.0

> serwer-docker@1.0.0 start /app
> nodemon -L index.js

[nodemon] 2.0.16
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,json
[nodemon] starting `node index.js`

Teraz można wypisać w przeglądarce: http://localhost:8889/wishes aby zobaczyć pustą listę życzeń. Używając zaś Postman-a można dodać jakieś życzenie:

Docker - mongodb wysyłka żądania za pomocą Postmana
Rys. 1
Docker - mongodb wysyłka żądania za pomocą Postmana
Propozycje książek
tytuł: Kubernetes i Docker w środowisku produkcyjnym przedsiębiorstwa. Konteneryzacja i skalowanie aplikacji oraz jej integracja z systemami korporacyjnymi autor: Scott Surovich, Marc Boorshtein

Tytuł:

Kubernetes i Docker w środowisku produkcyjnym przedsiębiorstwa. Konteneryzacja i skalowanie aplikacji oraz jej integracja z systemami korporacyjnymi

Autor:

Scott Surovich, Marc Boorshtein

tytuł: Bezpieczeństwo kontenerów w DevOps. Zabezpieczanie i monitorowanie kontenerów Docker autor: Jose Manuel Ortega Candel

Tytuł:

Bezpieczeństwo kontenerów w DevOps. Zabezpieczanie i monitorowanie kontenerów Docker

Autor:

Jose Manuel Ortega Candel

tytuł: Docker dla programistów. Rozwijanie aplikacji i narzędzia ciągłego dostarczania DevOps autor: Richard Bullington-McGuire, Michael Schwartz, Andrew K. Dennis

Tytuł:

Docker dla programistów. Rozwijanie aplikacji i narzędzia ciągłego dostarczania DevOps

Autor:

Richard Bullington-McGuire, Michael Schwartz, Andrew K. Dennis

tytuł: Docker dla praktyków. Wydanie II autor: Jeeva S. Chelladhurai, Vinod Singh, Pethuru Raj

Tytuł:

Docker dla praktyków. Wydanie II

Autor:

Jeeva S. Chelladhurai, Vinod Singh, Pethuru Raj

W związku z tym, że firma Helion nie wywiązuje się z swoich zobowiązań naliczania prowizji za każdą zakupioną książkę a kontakt z ową frmą jest nie możliwy autor strony zmuszony został do zablokowania linkowania książek. Za wszelkie niedogodności z tym związane z góry przepraszam i obiecuję włączenie linkowania gdy tylko sprawa zostanie wyjaśniona

Załączniki:

Serwer w kontenerze Dockera przygotowany do nawiązania kontaktu z bazą danych MongoDb z drugiego kontenera