Typy proste arytmetyczne

Stronę tą wyświetlono już: 498 razy

Podstawowe typy arytmetyczne

W programowaniu wykorzystuje się zmienne różnego typu, do podstawowych z nich należą zmienne arytmetyczne, do których należą następujące główne typy zmiennych:

 • bool - zmienna typu logicznego przyjmująca wartości 0 czyli false oraz 1 czyli true;
 • char - zmienne całkowite 8-bitowe z znakiem, których zakres zawiera się w przedziale liczb od -128 do 127 co daje łącznie 255 różnych liczb możliwych do zapisania. Wykorzystuje się je do przechowywania pojedynczego znaku ASCII (związanego z klawiaturą);
 • int - zmienne całkowite 32-bitowe z znakiem, których zakres zawiera się w przedziale liczb od -2147483648 do 2147483647;
 • float - zmienne zmiennopozycyjne umożliwiające wykonywanie obliczeń z dokładnością do 7-miu miejsc po przecinku, zwierają się one w przedziale od 1,18e-38 (zapis e-38 oznacza to samo co matematycznie ·1038);
 • double - zmienne zmiennopozycyjne umożliwiające obliczenia z dokładnością do 15-tu miejsc po przecinku zawierające się w zakresie od 2.23e-308 do 1,79e308 (w przybliżeniu).

Programista powinien tak dobierać typy danych, aby te umożliwiały wykonanie odpowiednich obliczeń z poprawną dokładnością. Zmienne są tworzone w następujący sposób:

Listing 1
 1. char nazwaZmiennejTypuChar = 0;
 2. int nazwaZmiennejTypuInt = 0;
 3. float nazwaZmiennejTypuFloat = 0.f; // .f oznacza, że jest przypisywana wartość jest typu float
 4. double nazwaZmiennejTypuDouble = 0.; // . oznacza domyślnie, że przypisywana wartość jest typu double

Nazwa zmiennej może zawierać małe i duże litery, znak dolnej spacji _ liczby (ale nie może składać się z samych liczb ani zaczynać się od liczby). Nazwą zmiennej nie może być również żadne słowo kluczowe języka C++.

Modyfikatory typów

Modyfikatory typów umożliwiają zmianę zakresu zmiennych podstawowego typu. Poniżej wymienione zostały podstawowe modyfikatory typów:

 • long - liczba długa, praktycznie stosuje się z typami int i double;
 • signed - liczba z znakiem, stosuje się z typami int, char oraz (opcjonalnie) z modyfikatorami long i short;
 • short - liczba krótka, stosuje się z typem int;
 • unsigned - liczba bez znaku, stosuje się z typami int i char a także modyfikatorami long i short.

Poniżej wymieniam zakresy zmiennych z modyfikatorem typu:

 • unsigned char zmienna 8-bitowa całkowita bez znaku a więc zakres jej zawiera się od 0 do 255
 • short ing zmienna 16-bitowa całkowita ze znakiem, może zawierać wartości z zakresu od -32768 do 32767;
 • unsigned int zmienna 32-bitowa całkowita bez znaku, może zawierać wartości z zakresu od 0 do 294967295;
 • unsigned long taka sama co unsigned int;
 • long kiedyś oznaczało 32-bitową liczbę całkowitą bez znaku, od ery 32-bitowych komputerów stało się standardem, że int ma taki sam rozmiar co long;
 • long double - zmienna 80-bitowa zmiennoprzecinkowa o zakresie od 3,37e-4932 do 1.18e-4932.

Własne nazwy prostych typów zmiennych

W C++ można tworzyć własne nazwy zmiennych, dla wcześniej wymienionych typów. Do tego celu służy słowo kluczowe typedef, którego przykład użycia jest następujący:

Listing 2
 1. typedef unsigned int UINT;
 2. UINT zmiennaTypuUnsignedInt = 0u; // u w literale 0u oznacza liczbę całkowitą bez znaku

Dzięki zastosowaniu tego słowa kluczowego programista nie musi już męczyć się i pisać długiej nazwy unsigned int a jedynie krótkie uint. Istnieją biblioteki, które specjalnie wprowadzają swoje własne nazewnictwo zmiennych podstawowych po to, by programista mógł odróżnić do jakich typów zadań dana zmienna podstawowa jest przeznaczona.

Komentarze